O spoločnosti


Spoločnosť SEZ Krompachy, a.s., so 76-ročnou tradíciou, je spoľahlivým výrobcom komplexných elektrických prístrojov nízkeho a vysokého napätia, ktoré slúžia na istenie a ovládanie elektrických obvodov, vrátane ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.

Firma disponuje vlastnými výrobnými kapacitami, ktoré zahŕňajú moderné technológie na výrobu kovových súčiastok, plastových dielcov, foriem a nástrojov, ďalej technológie povrchových úprav, zvárania a montáže.

Vlastné vývojové kapacity, podniková skúšobňa a spolupráca s vysokými školami ,dávajú predpoklad permanentnej inovácie výrobkov podľa potrieb zákazníkov a v súlade s požiadavkami medzinárodných noriem.

Predaj výrobkov doma, i v zahraničí, podporujú certifikáty od nezávislých akreditovaných skúšobní v SR, v Českej republike, v Anglicku, na Ukrajine a v Nemecku. Firma vlastní certifikát systému riadenia kvality EN ISO 9001:2015 a certifikát EN ISO 14001:2015. Ďalej sú to aj certifikáty výrobkov podľa noriem UL 1077 a UL 508, certifikáty VDE, CCA a CCB.


Politika kvality

Kvalita a tradícia, cesta k najlepším!

Vedenie spoločnosti v súlade s prijatou stratégiou rozvoja firmy, vedomé si stanovených cieľov a svojej zodpovednosti, snažiace sa uspokojiť potreby zákazníkov, prostredia a vlastných zamestnancov, prijíma v politike kvality tieto záväzky:

 • Zvyšovať prosperitu spoločnosti prostredníctvom poskytovania kvalitných výrobkov a služieb za prijateľné ceny, ktoré budú spĺňať požiadavky zákazníkov.
 • Zabezpečovať trvalú inováciu výrobkov v súlade so svetovými trendmi a požiadavkami zákazníkov.
 • Pružne reagovať na potreby zákazníkov a trhu.
 • Aktívne spolupracovať a udržiavať dobré partnerské vzťahy s dodávateľmi.
 • Motivovať zamestnancov na všetkých úrovniach k zvyšovaniu a udržiavaniu vysokého pracovného štandardu, zabezpečovať potrebné školenia a neustále vzdelávanie, ktoré podporujú osobný a profesionálny rast zamestnancov.
 • Zabezpečovať poriadok na pracoviskách, plánovať, realizovať a vyhodnocovať údržbu, rekonštrukciu, modernizáciu pracovných priestorov, strojov a zariadení, prístrojov a náradia.
 • Trvalo zlepšovať systém riadenia kvality aktívnou účasťou všetkých zamestnancov spoločnosti.

Každý musí byť si vedomý, že dobré meno spoločnosti tvoria všetci zamestnanci.

Vedenie spoločnosti vytvorí podmienky, aby ciele politiky boli reálne dosiahnuteľné.

Ing. Pavel Kuchta, predseda predstavenstva

Politika životného prostredia

Ochrana a tvorba životného prostredia je dôležitou súčasťou našej podnikateľskej stratégie.

Vedenie spoločnosti, ktoré si je vedomé svojej zodpovednosti a snaží sa uspokojiť potreby zákazníkov, okolia a vlastných zamestnancov, prijíma v politike environmentálnej kvality tieto záväzky:

 • Dôsledne dodržiavať všetky záväzné predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia.
 • Udržiavať, rozvíjať a neustále zlepšovať EMS podľa EN ISO 14001:2015.
 • Predchádzať znečisťovaniu všetkých zložiek životného prostredia.
 • Zavádzať a používať bezodpadové resp. málo odpadové technológie, ktoré šetria životné prostredie.
 • Zvyšovať všeobecné environmentálne povedomie zamestnancov a vytvárať podmienky pre ekologické správanie zamestnancov.
 • Otvorene komunikovať a poskytovať informácie o oblasti životného prostredia našim zákazníkom, dodávateľom a záujmovým skupinám.

Každý zamestnanec svojou zodpovednou činnosťou a environmentálnym správaním prispieva k zlepšovaniu a udržiavaniu systému environmentálneho manažérstva (EMS). Vedenie spoločnosti vytvorí také podmienky, aby ciele politiky EMS boli reálne dosiahnuteľné.

Ing. Pavel Kuchta, predseda predstavenstva

Politika kvality

Naše Motto

Dlhé roky bol SEZ známy ako dodávateľ lacných prístrojov s rozumnou kvalitou.
Naše nové motto: “SEZ je výrobcom vysoko kvalitných prístrojov za férovú cenu”.

Ing. Jiří Smetana generálny riaditeľ

Naše Motto

Pozícia na trhu

V priebehu posledných rokov sa firme podarilo nadviazať na úspechy dosiahnuté v elektrotechnickom odbore v 80-tych a 90-tych rokoch a postupne znovu zaujať odpovedajúcu pozíciu na domácom trhu, v ČR a ďalších európskych a svetových trhoch. Vyváženým rozložením exportných aktivít bolo možné do značnej miery eliminovať dôsledky lokálnych ekonomických kríz a aktivít konkurentov, čím sa zabezpečila stabilita spoločnosti ako celku.
Pozícia na trhu