O spoločnosti


Spoločnosť SEZ Krompachy, a.s. má 70 ročnú tradíciu a v súčasnosti je komplexným dodávateľom elektrických prístrojov nízkeho a vysokého napätia, slúžiacich na istenie a ovládanie elektrických obvodov, vrátane ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.

Firma disponuje vlastnými výrobnými kapacitami, ktoré zahŕňajú moderné technológie na výrobu kovových súčiastok, plastových dielcov, foriem a nástrojov, ďalej technológie povrchových úprav, zvárania a montáže.

Vlastné vývojové kapacity, podniková skúšobňa a spolupráca s vysokými školami ,dávajú predpoklad permanentnej inovácie výrobkov podľa potrieb zákazníkov a v súlade s požiadavkami medzinárodných noriem.

Predaj výrobkov doma, i v zahraničí, podporujú certifikáty od nezávislých akreditovaných skúšobní v SR, v Českej republike, v Anglicku, na Ukrajine a v Nemecku. Firma vlastní certifikát systému riadenia kvality EN ISO 9001:2015 a certifikát EN ISO 14001:2015. Ďalej sú to aj certifikáty výrobkov podľa noriem UL 1077 a UL 508, certifikáty VDE, CCA a CCB.


Politika kvality

Kvalita a tradícia, cesta medzi najlepších

Vedenie spoločnosti v súlade s prijatou stratégiou rozvoja firmy, vedomé si vytýčených cieľov a svojej zodpovednosti, v snahe uspokojiť potreby zákazníkov, okolia a vlastných zamestnancov prijíma v politike kvality tieto záväzky: 

 • zvyšovať prosperitu firmy prostredníctvom kvalitných výrobkov a služieb za prijateľné ceny, ktoré budú spĺňať požiadavky zákazníkov
 • zabezpečovať permanentnú inováciu výrobkov v súlade so svetovým trendom a požiadavkami zákazníkov
 • pružne reagovať na potreby zákazníkov a trh
 • aktívne spolupracovať a udržiavať dobré partnerské vzťahy s dodávateľmi
 • motivovať zamestnancov na všetkých úrovniach k zvyšovaniu a udržiavaniu vysokej úrovne kvality práce, zabezpečovať potrebné školenia a kontinuálne vzdelávanie podporujúce osobný a profesný rast zamestnancov
 • zabezpečovať poriadok na pracoviskách, plánovať, realizovať a vyhodnocovať údržbu, rekonštrukciu, modernizáciu pracovných priestorov, strojov a zariadení, prístrojov a náradia
 • zabezpečovať trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality aktívnou účasťou všetkých zamestnancov spoločnosti

 Každý si musí byť uvedomiť, že dobré meno firmy vytvárajú všetci zamestnanci. Vedenie spoločnosti vytvorí také podmienky, aby ciele politiky boli reálne dosiahnuteľné.

Ing. Pavel Kuchta, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Politika životného prostredia

Ochrana a tvorba životného prostredia dôležitá súčasť našej podnikateľskej stratégie

Vedenie spoločnosti vedomé si svojej zodpovednosti, v snahe uspokojiť potreby zákazníkov, okolia a vlastných zamestnancov prijíma v environmentálnej politike kvality tieto záväzky:

 • dôsledne dodržiavať všetky záväzné predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia
 • udržiavať, rozvíjať a a sústavne zlepšovať EMS podľa EN ISO 14001:2015.
 • predchádzať znečisťovaniu všetkých zložiek životného prostredia
 • zavádzať a používať bezodpadové resp. máloodpadové technológie šetriace životné prostredie
 • zvyšovať všeobecné environmenátlne povedomie zamestnancov a vytvoriť podmienky pre ekologické správanie zamestnancov
 • otvorene komunikovať a poskytovať informácie z oblasti environmentu svojim zákazníkom, dodávateľom, resp. záujmovým skupinám

 Každý zamestnanec svojou zodpovednou činnosťou a environmentálnym správaním prispieva k zlepšovaniu a udržiavaniu systému environmentálneho manažérstva (EMS). Vedenie spoločnosti vytvorí také podmienky, aby ciele politiky EMS boli reálne dosiahnuteľné.

Ing. Pavel Kuchta, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Politika kvality

Vízia spoločnosti

Víziou spoločnosti je byť trvalo konkurencieschopným, kreatívnym, cenovo zaujímavým dodávateľom elektrických prístrojov a svoje kvalitné výrobky a služby flexibilne prispôsobovať rastúcim potrebám zákazníkov.

SEZ Krompachy a.s. vo všetkých činnostiach presadzuje etické normy chovania firmy voči zamestnancom, zákazníkom, všetkým ostatným partnerom a okoliu. Firma aktívne pristupuje k ochrane životného prostredia.

Vízia spoločnosti

Pozícia na trhu

V priebehu posledných rokov sa firme podarilo nadviazať na úspechy dosiahnuté v elektrotechnickom odbore v 80-tych a 90-tych rokoch a postupne znovu zaujať odpovedajúcu pozíciu nielen na domácom trhu, trhu v ČR a ďalších európskych trhoch, ale i na trhoch Blízkeho a Stredného východu, juhovýchodnej Ázie a v súčasnej dobe úspešne preniká i na trhy USA, Kanady a Austrálie. Vyváženým rozložením exportných aktivít sa v podstatnej miere podarilo eliminovať vplyvy lokálnych ekonomických kríz i aktivít konkurencie, a tým zabezpečiť stabilitu firmy ako celku.

Komplexnosť, kvalita, operatívnosť – to sú základné atribúty, na ktorých firma SEZ Krompachy a.s. buduje svoju pozíciu na trhu a renomé v očiach zákazníkov.

Pozícia na trhu